Εργαστήριο μετρήσεων

Η εταιρεία ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ στα πλαίσια των επενδύσεών της σε έρευνα και νέα προϊόντα κατασκεύασε στις εγκαταστάσεις της εργαστήριο μετρήσεων, το οποίο είναι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.

Στον χώρο αυτό είναι δυνατό να μελετηθούν διάφορα φαινόμενα που αφορούν την διανομή του αέρα στον χώρο αυξάνοντας την γνώση μας σε αυτόν τον τομέα. Έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα υπάρχοντα προϊόντα μας και να αναπτύξουμε καινούρια τα οποία θα καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες μας.

Το εργαστήριο είναι ένα σύμπλεγμα χώρων οι οποίοι είναι οι εξής:

 • Χώρος μετρήσεων
 • Χώρος επίδειξης
 • Αίθουσα σεμιναρίων
 • Μηχανοστάσιο

Μελλοντικά θα προστεθεί αίθουσα στην οποία θα γίνονται μετρήσεις θορύβου.

Στον χώρο μετρήσεων έχουμε την δυνατότητα να τοποθετήσουμε στόμια στην οροφή, στον τοίχο ή στο δάπεδο. Η οροφή είναι μετακινούμενη οπότε μπορούμε να προσομοιώσουμε χώρους με διαφορετικά ύψη.

Οι μετρήσεις γίνονται με ειδικά όργανα τα οποία είναι συνδεδεμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (ανεμόμετρα, θερμόμετρα, αισθητήρες διαφορικής πίεσης), σε ισόθερμες ή ανισόθερμες δέσμες (θέρμανση ή ψύξη) για διάφορους τύπους εκτόξευσης (κατακόρυφη, οριζόντια, μέσω τοίχου και συγκρουόμενες δέσμες).

Ο χώρος επίδειξης χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των προϊόντων μας και την παρουσίαση διαφόρων φαινομένων που αφορούν την διανομή αέρα στον χώρο. Για να είναι ορατή η δέσμη του αέρα υπάρχει η δυνατότητα ο προσαγόμενος αέρας να περιέχει καπνό.

Στην αίθουσα σεμιναρίων θα ενημερώνονται μηχανικοί και φοιτητές για τις εφαρμογές και την επιλογή των προϊόντων της ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗΣ με το πρόγραμμα SELAIR.

Στο μηχανοστάσιο υπάρχει κλιματιστική μονάδα η οποία μέσω ηλεκτρικών διαφραγμάτων σταθερής παροχής μπορεί να μας δώσει αέρα της επιθυμητής παροχής και θερμοκρασίας στα μετρούμενα στόμια. Τόσο η κλιματιστική μονάδα όσο και τα διαφράγματα ελέγχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Με όλα τα παραπάνω ελπίζουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της γνώσης μας και των υπηρεσιών μας σε μελετητές και κατασκευαστές. Αυτό θα τους βοηθήσει να κάνουν εγκαταστάσεις ποιο αποδοτικές αλλά και οικονομικές.


Χώροι

Αίθουσα Σεμιναρίων Χώρος Μετρήσεων Κινητή Οροφή Μηχανοστάσιο Χώρος Επίδειξης Εξοπλισμός Μετρήσεων

Μετρούμενα μεγέθη

 • Ταχύτητα αέρα σε κάθε σημείο της δέσμης
 • Θερμοκρασία αέρα σε κάθε σημείο της δέσμης αέρα
 • Θερμοκρασία αέρα προσαγωγής
 • Θερμοκρασία αέρα απαγωγής
 • Πτώση πίεσης στο στόμιο
 • Ατμοσφαιρική πίεση
 • Σχετική υγρασία χώρου